1. MÕISTED

1.1. Veebikeskkond – Internetiportaal www.lovely.ee;

1.2. Teenusepakkuja – 360 Listings OÜ, registrikood 14286661, postiaadress Tööstuse 47b, Tallinn 10416, e-mail info@lovely.ee;

1.3. Klient – Äriühing või füüsilisest isikust ettevõtja, kes kasutab Teenusepakkuja Teenuseid;

1.4. Külastaja – Isik, kes külastab Veebikeskkonda;

1.5. Teenus – Kliendi profiili loomine, haldamine ning kuvamine Külastajatele Veebikeskkonnas koos kõigi Veebikeskkonna poolt pakutavate võimalustega;

1.6. Leping – Õiguslikult siduv kokkulepe Teenusepakkuja ja Kliendi vahel, mis moodustub käesolevatest kasutustingimustest Veebikeskkonna ja Teenuse kasutamise tagajärjel;

1.7. Tasu – Kliendi poolt Teenusepakkujale makstav perioodiline tasu osutatud Teenuse eest. Tasu suuruse kehtsetab Teenusepakkuja Veebikeskkonnas avaldatud hinnakirjas. Kõik hinnakirjas toodud hinnad on eurodes. Hindadele lisandub käibemaks.

  1. TEENUSE ÜLEVAADE NING VEEBIKESKKONNA KASUTAMINE

2.1. Teenusepakkuja pakub Klientidele välja Veebikeskkonna, kus Kliendid saavad enda tuntuse ning nähtavuse suurendamiseks ja Külastajatega parema kontakti saamiseks luua enda ettevõtmist tutvustava profiili, kus kuvatakse Klienti tutvustav tekst, kontaktandmed, hinnakiri ning pildid. Lisaks on Külastajatel võimalik jätta Klientidele avalik tagasiside ja/või võtta Kliendiga ühendust profiilil asuva kontaktivormi abil. Veebikeskkonda kasutades nõustub Klient käesolevate kasutustingimustega, millega loetakse sõlmituks Leping;

2.2. Teenusepakkuja pakub Veebikeskkonda „nagu on“ ja „nagu kättesaadav“ põhimõttel ehk Teenusepakkuja ei anna mistahes garantiisid Veebikeskkonna alatise toimimise ja töökorrasoleku osas. Teenusepakkuja ei garanteeri ega taga, et Veebikeskkond ühildub alati tarkvara ja/või riistvaraga, mida Klient ja/või Külastaja kasutab või et Veebikeskkond on igal ajal kättesaadav, puhas viirustest, häkkimistest või muudest turvariskidest;

2.3. Teenusepakkuja ei vastuta Veebikeskkonnas loodud Kliendi profiilis olevast eksitavast informatsioonist tuleneva võimaliku kahju eest, sh teenuste valiku ja kvaliteedi ning töötajate kvalifikatsiooni ning töökogemuse osas, ega ka Veebikeskkonna vahendusel ostetud ja Kliendi poolt pakutud teenuse kvaliteedi eest;

2.4. Kliendid ja Külastajad kasutavad Veebikeskkonda täielikult omal vastutusel. Teenusepakkuja ei vastuta Klientide ega ka Külastajate poolt Veebikeskkonda sisestatud info, pakkumiste, kommentaaride ja muu info seaduslikkuse, tõepärasuse, kehtivuse ja headele tavadele vastamise eest ning muude Teenuse kasutamisest tulenevate Klientide kohustuste kohase täitmise eest;

2.5. Teenusepakkuja on pühendunud oma teenuste ja Veebikeskkonna arendamisele ja parendamisele, eesmärgiga pakkuda Klientidele ja Külastajatele parimat võimalikku teenust parima võimaliku kvaliteediga. Antud põhjusel jätab Teenusepakkuja endale õiguse teha muudatusi Veebikeskkonna kujunduses ning sisus, lähtudes headest tavadest ja mõistlikkuse printsiibist.

  1. POOLTE KINNITUSED

3.1. Teenusepakkuja kinnitab, et:

3.1.1. tal on Kliendile kvaliteetse Teenuse osutamiseks olemas kõik vahendid, oskused ja võimalused;

3.1.2. lepingu sõlmimine ei riku temale õigusakti, haldusakti või kohtuotsusega pandud (ega ka suhetest kolmandate isikutega tulenevaid) kohustusi;

3.1.3. kõiki Lepingu sõlmimise käigus teatavaks saanud Kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Kliendi isikuandmete töötlemine toimub vastavuses isikuandmete kaitse seadusega. Kliendi isikuandmeid kasutatakse üksnes Kliendile teenuse osutamiseks ning sellega kaasnevaks tegevuseks. Teenusepakkujal on õigus edastada Kliendi andmeid või võimaldada neile juurdepääsu isikutele, kellele see õigus tuleneb seadusest.

3.2. Klient kinnitab, et:

3.2.1. tema poolt Lepingu sõlmimise käigus Teenusepakkujale esitatud andmed on õiged;

3.2.2. ta on Lepingu sõlmimise hetkel õigus- ning teovõimeline. Juhul, kui Klient sõlmib Lepingu esindaja kaudu, kinnitavad Klient ning tema esindaja, et esindaja on teovõimeline ja tal on kehtivad volitused Lepingu sõlmimiseks;

3.2.3. ta on Lepingu sõlmimisele eelnevalt tutvunud Veebikeskkonna kasutustingimustega ja hinnakirjaga ning nõustub nendega;

3.2.4. ta on teadlik ja nõustub sellega, et Teenusepakkujal on õigus Teenuse pakkumise raames teostada Kliendi ja Külastaja isikuandmete töötlemist vastavalt Lepingule ning Eestis kehtivatele õigusaktidele;

3.2.5. ta on teadlik ja nõustub sellega, et Lepingu olemusest tulenevalt puudub tal Lepingust taganemise õigus, kui Teenusepakkuja poolsed Lepingust tulenevad kohustused on täielikult täidetud ning Teenuse osutamine või muu soorituse tegemine on alanud Kliendi eelneval nõusolekul ning kinnitusel.

  1. TEENUSEPAKKUJA ÕIGUSED, KOHUSTUSED JA VASTUTUS

4.1. Teenusepakkujal on õigus käesolevaid kasutustingimusi ühepoolselt muuta tulenevalt muudatustest õigusaktides, kohtupraktikas, haldusorgani ettekirjutusest, samuti Teenuse osutamisega seonduvalt muude oluliste asjaolude ilmnemisel. Teenusepakkuja avaldab uued kasutustingimused Veebikeskkonnas vähemalt 30 päeva enne nende jõustumist;

4.2. Teenusepakkujal on õigus läbi viia Veebikeskkonna korralisi hooldustöid. Teenusepakkuja ei vastuta hooldustööde ega rikete tõttu ajutise Teenuse kasutamise piirangu tõttu võimaliku tekkiva kahju eest;

4.3. Teenusepakkujal on õigus anda Lepingust tulenevad õigused ja kohustused üle kolmandatele isikutele ilma Kliendi eelneva nõusolekuta;

4.4. Teenusepakkuja ei vastuta Kliendi Veebikeskkonda loodud profiili sisu ja sellega seotud võimaliku kahju eest;

4.5. Teenusepakkuja ei vastuta Kliendi poolt pakutavast teenusest tuleneva võimaliku kahju (sh teenuse kvaliteediga seonduva kahju) eest ega lahenda Kliendi ja Külastaja vahelisi võimalikke erimeelsusi. Vastav kaebus tuleb esitada teenust osutanud Kliendile;

4.6. Teenusepakkuja ei vastuta võimaliku kahju eest, mis tuleneb Kliendi poolt edastatud ebaõigete kontaktandmete, sh e-posti aadressi, asukoha, hinnakirja ja telefoninumbri sisestamisest ja kuvamisest;

4.7. Teenusepakkuja ei vastuta võimaliku kahju eest, mis tekib Kliendi nime või asukoha aadressi muudatustest või Kliendi ebaõigete kontaktandmete tõttu.

  1. KLIENDI ÕIGUSED, KOHUSTUSED JA VASTUTUS

5.1. Kliendil on õigus kasutada Teenust peale käesolevate Veebikeskkonna kasutustingimustega nõustumist ja Lepingu sõlmimist;

5.2. Kliendil on õigus kasutada kõiki Teenusepakkuja poolt pakutavaid teenuseid, mis on määratud Kliendi poolt valitud hinnapaketi kirjelduses;

5.3. Klient on kohustatud koheselt informeerima Teenusepakkujat Lepingu objektiks oleva Teenuse kasutamisel tekkinud probleemidest ja riketest;

5.4. Kliendil on õigus põhjusi esitamata Leping korraliselt üles öelda, teavitades Teenusepakkujat kirjalikult e-posti teel, aadressil info@lovely.ee. Korraline Lepingu ülesütlemine hõlmab Kliendi profiili kustutamist Veebikeskkonnast, kuid ei anna Kliendile Tasu tagastamise nõudeõigust Teenusepakkujalt.

  1. LÕPPSÄTTED

6.1. Lepingu osapooled juhinduvad Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest sh Lepingus reguleerimata küsimustes võlaõigusseaduses ja tarbijakaitseseaduses sätestatust;

6.2. Kõik Lepingu muudatused ja täiendused peavad olema vormistatud kirjalikult. Lepingueelsed läbirääkimised ei ole Lepingu osa;

6.3. Lepingust tulenevate nõuete aegumistähtaeg on üks aasta. Kui kohustatud isik rikub oma kohustusi tahtlikult on Lepingust tulenevate nõuete aegumistähtaeg kolm aastat;

6.4. Lepingu osapooled edastavad Lepingust tulenevaid teateid ja pretensioone kirjalikult taasesitatavas vormis (nt e-posti teel). Lepingu pool ei vastuta võimaliku tekkiva kahju eest, mis on tingitud teise poole e-posti aadressi mittetoimimisest või kontaktandmete muutumisest;

6.5. Pooled ei vastuta teisele poolele tekitatud kahju eest, kui see on tekkinud force majeure mõjul;

6.6. Kõik lahkhelid, vaidlused ja pretensioonid, mis tekivad poolte vahel seoses Lepingu täitmise või -tõlgendamisega, lahendatakse läbirääkimiste teel. Juhul, kui lahkhelisid ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse vaidlus muul viisil, kooskõlas Eesti Vabariigis kehtiva seadusandlusega.